O nás

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti AGRO-LENT s.r.o., Malý Šariš je poľnohospodárska prvovýroba zameraná:

Na úseku rastlinnej výroby na pestovanie obilnín, olejnín a krmovín na ornej pôde (z hľadiska potrieb ŽV). Dominantou živočíšnej výroby je šľachtiteľský chov HD, so zameraním na výrobu mlieka, chov plemenných jalovíc a býkov.

Doplňujúcim chovom je šľachtiteľský chov oviec plemena Cigája, ktorý má opodstatnenie z hľadiska využívania neprístupných plôch TTP.

Čo sa týka stabilizácie a rozvoja spoločnosti bolo využite NFP z európskych fondov za plánovacie obdobie rokov 2007 až 2014. Počas uvedeného obdobia spoločnosť preinvestovala značné finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcií ustajňovacích priestorov pre hovädzí dobytok. Chov HD sa postupne scentralizoval na jednu farmu v Malom Šariši. V rámci projektu na poskytnutie NFP bola aj rekonštrukcia nevyužitých priestorov a dodanie  technológie rybínovej  dojárne.

V rámci rekonštrukcie kravínov bolo zabezpečené aj mechanizované kŕmenie a to zakúpením traktora, kŕmneho vozu a  šmykového nakladača UNC. Taktiež v rámci projektu bolo zabezpečené mechanické vyhŕňanie maštaľného hnoja zakúpením dvoch teleskopických nakladačov.  V rámci uvedeného projektu sa zároveň zakúpila nová technika na úsek rastlinnej výroby na obrábanie pôdy, sejbu a zber objemových krmovín. Realizáciou uvedeného projektu ušetrila spoločnosť značné prostriedky na mzdy, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s chovom dobytka. Zároveň sa tým zlepšili životné podmienky zvierat a cielenou výživou sa zabezpečila vyššia úžitkovosť dojníc a celková pohoda a zdravotný stav dobytka.  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.